XYZ Cooperative Housing Society Ltd,
Opposite XYZ Foundation School,
XyZ Road, Nashik,

+91 9999999999

Sample@gmail.com